Tedarikçi Aydınlatma Metni

Word Dosyasını İndir

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ/ÇALIŞANI– TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ/ÇALIŞANI/YETKİLİSİ VE İŞ ORTAĞI/ÇALIŞANI/YETKİLİSİ AYDINLATMA METNİ

Sara Food Gıda San ve Tic. A.Ş. (“Sara Food”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, tarafınız ile kurduğumuz iş ilişkisi kapsamında, bizimle paylaşmış olduğunuz en güncel ve doğru veriler ile işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, toplayacak, kaydedecek, depolayacak, saklayacak, yurtiçi/yurtdışında aktaracak ve hukuka uygun şekilde işleyeceğiz. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.sara-food.com’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Tarafınızca, aramızdaki iş ilişkisine yahut ticari ilişkiye istinaden Sara Food ile paylaşılan ve Sara Food tarafından işlenen kişisel veriler şu şekildedir:

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, ehliyet fotokopisi vs.

İletişim Bilgisi

Adres, e-mail adresi, iletişim adresi, KEP adresi, telefon numarası vs.

Özlük

İşe giriş bildirgeleri, özgeçmiş bilgileri vb.

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yapılan yazışma bilgileri, dava dosyası bilgileri vs.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

Tedarikçi ve/veya yetkilileri/çalışanları/ temsilcilerinin giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları vs.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

Finans Bilgisi

Bilanço bilgileri, banka bilgisi, vergi numarası, kredi ve risk bilgileri vs.

Mesleki Deneyim

Unvan bilgisi vs.

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi

CCTV kayıtları

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

Eski kimliklerden dolayı din bilgisi.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi

Adli sicil kaydı

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SEBEPLERİ

Sara Food olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, tarafınızla yapılan sözleşmenin ifası, kanunlarda hüküm altına alınmış sebepler, tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydı ile Sara Food’un meşru menfaatinin gerektirmesi halinde siz tedarikçilerimizin ve/veya yetkililerinizin/çalışanlarınızın, iş ortaklarımızın ve/veya yetkililerinizin /çalışanlarınızın kişisel verilerinin, tarafımıza sözlü, elektronik, fiziki ortamda iletilmesine istinaden ve/veya Sara Food tesis, şube ve yerleşkelerinde bulunan kameralar veya çağrı merkezi aracılığıyla fiziki veya elektronik olarak toplamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Sara Food tarafından şu amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Tarafınızca Sara Food’a tedarik edilen mal ve/veya hizmete ilişkin iş ve işlemler ile kalitenin kontrolü,
 • Tedarik zinciri yönetim sürecinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Mal alım, satım, üretim, operasyon ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçiler, iş ortakları, üçüncü taraflar ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Tedarik faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Operasyon güvenliğinin temini,
 • Hizmet ve işlem güvenliğinin sağlanması,
 • Hukuk işlerinin takibi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Stratejik planlama ve risk yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • VERBİS’te belirtilen diğer amaçlar.

Kişisel verileriniz, yine Sara Food veri işleme ve veri saklama imha politikalarımızı uygulamak açısından hukuka uygun ve gerekli olduğu takdirde işlenebilir. Sara Food tarafından savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılabilmesi için Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan başvurunun usulüne uygun cevaplanabilmesi için ilgili başvuru ve yargılama süreçlerinde hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. (Konu hakkındaki detaylı süre tablosuna VERBİS üzerinden ulaşabilirsiniz.)

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde, Sara Food’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, icrası, Sara Food’un ve Sara Food ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde; yurtiçinde, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında başta yurt dışı ofisimiz olmak üzere, Sara Food’un danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, bağımsız denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile iş sağlığı ve güvenliği şirketleri ve bu şirketlerin yetkili kıldığı uzmanları ve gümrük müşavirleri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Özel nitelikli verileriniz dışındaki kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde yahut açık rızanıza istinaden, Sara Food iş ve işlemlerinin, lojistik faaliyetlerinin, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla;  yurt dışında, uluslararası iş ortaklarımız, bilgi teknolojisi hizmeti ve danışmanlığı sağlayan uzman kuruluşlar, bankalar, gümrük ve diğer yetkili kurum, kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.sara-food.com adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.